Krylia Sovetov saison 2022/2023 41 Matches
Krylia Sovetov saison 2021/2022 33 Matches
Krylia Sovetov saison 2020/2021 57 Matches
Krylia Sovetov saison 2019/2020 29 Matches
Krylia Sovetov saison 2018/2019 38 Matches
Krylia Sovetov saison 2017/2018 43 Matches
Krylia Sovetov saison 2016/2017 33 Matches
Krylia Sovetov saison 2015/2016 32 Matches
Krylia Sovetov saison 2014/2015 37 Matches
Krylia Sovetov saison 2013/2014 33 Matches
Krylia Sovetov saison 2012/2013 34 Matches
Krylia Sovetov saison 2011/2012 29 Matches
Krylia Sovetov saison 2010/2011 36 Matches
Krylia Sovetov saison 2009/2010 32 Matches
Krylia Sovetov saison 2008/2009 33 Matches
Krylia Sovetov saison 2007/2008 26 Matches
Krylia Sovetov saison 2006/2007 37 Matches
Krylia Sovetov saison 2005/2006 29 Matches
Krylia Sovetov saison 2004/2005 31 Matches
Krylia Sovetov saison 2003/2004 28 Matches
Krylia Sovetov saison 2002/2003 37 Matches
Krylia Sovetov saison 2001/2002 27 Matches
Krylia Sovetov saison 2000/2001 30 Matches
Krylia Sovetov saison 1999/2000 31 Matches
Krylia Sovetov saison 1998/1999 30 Matches
Krylia Sovetov saison 1997/1998 33 Matches
Krylia Sovetov saison 1996/1997 36 Matches
Krylia Sovetov saison 1995/1996 30 Matches
Krylia Sovetov saison 1994/1995 28 Matches
Krylia Sovetov saison 1993/1994 32 Matches
Krylia Sovetov saison 1992/1993 37 Matches
Krylia Sovetov saison 1991/1992 10 Matches
Krylia Sovetov saison 1979/1980 19 Matches
Krylia Sovetov saison 1978/1979 15 Matches
Krylia Sovetov saison 1977/1978 18 Matches
Krylia Sovetov saison 1976/1977 29 Matches
Krylia Sovetov saison 1975/1976 13 Matches
Krylia Sovetov saison 1969/1970 19 Matches
Krylia Sovetov saison 1968/1969 38 Matches
Krylia Sovetov saison 1967/1968 38 Matches
Krylia Sovetov saison 1966/1967 36 Matches
Krylia Sovetov saison 1965/1966 35 Matches
Krylia Sovetov saison 1964/1965 30 Matches
Krylia Sovetov saison 1963/1964 34 Matches
Krylia Sovetov saison 1962/1963 37 Matches
Krylia Sovetov saison 1961/1962 9 Matches
Krylia Sovetov saison 1960/1961 18 Matches
Krylia Sovetov saison 1959/1960 24 Matches
Krylia Sovetov saison 1958/1959 22 Matches
Krylia Sovetov saison 1957/1958 21 Matches
Krylia Sovetov saison 1956/1957 11 Matches
Krylia Sovetov saison 1955/1956 11 Matches
Krylia Sovetov saison 1954/1955 19 Matches
Krylia Sovetov saison 1953/1954 26 Matches
Zenith Kuibyshev saison 1952/1953 25 Matches
Krylia Sovetov saison 1951/1952 14 Matches
Krylia Sovetov saison 1950/1951 34 Matches
Krylia Sovetov saison 1949/1950 35 Matches
Krylia Sovetov saison 1948/1949 31 Matches
Krylia Sovetov saison 1947/1948 24 Matches
Krylia Sovetov saison 1946/1947 23 Matches
Krylia Sovetov saison 1945/1946 24 Matches
Krylia Sovetov saison 1944/1945 7 Matches
Krylia Sovetov saison 1940/1941 15 Matches
Krylia Sovetov saison 1939/1940 11 Matches
Krylia Sovetov saison 1938/1939 18 Matches
Krylia Sovetov saison 1937/1938 7 Matches