an vainqueur Pays
2021 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk Ukraine Ukraine
2020 Dinamo Kiev Dinamo Kiev Ukraine Ukraine
2018 Dinamo Kiev Dinamo Kiev Ukraine Ukraine
2017 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk Ukraine Ukraine
2016 Dinamo Kiev Dinamo Kiev Ukraine Ukraine
2015 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk Ukraine Ukraine
2014 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk Ukraine Ukraine
2013 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk Ukraine Ukraine
2012 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk Ukraine Ukraine
2011 Dinamo Kiev Dinamo Kiev Ukraine Ukraine
2010 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk Ukraine Ukraine
2009 Dinamo Kiev Dinamo Kiev Ukraine Ukraine
2008 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk Ukraine Ukraine
2007 Dinamo Kiev Dinamo Kiev Ukraine Ukraine
2006 Dinamo Kiev Dinamo Kiev Ukraine Ukraine
2005 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk Ukraine Ukraine
2004 Dinamo Kiev Dinamo Kiev Ukraine Ukraine