arbitre Pays G. N. P.
Li Ma 3 0 0 3 0 0 0 0
Peng Gao 2 0 0 2 0 0 0 0
Caiwei Liang 2 0 1 1 0 0 0 0
Lei Sun 2 1 0 1 0 0 0 0
Qi Xing 2 2 0 0 0 0 0 0
Kaizi Yang 1 1 0 0 1 0 0 0
Kun Ai 1 1 0 0 0 0 0 0
Jindong Chen 1 0 0 1 0 0 0 0
Chao Ding 1 0 0 1 0 0 0 0
Jianxin Du 1 0 0 1 0 0 0 0
Ming Fu 1 1 0 0 0 0 0 0
Shuran Gan 1 1 0 0 0 0 0 0
Chunhan Gu 1 1 0 0 0 0 0 0
Zhongchao Gu 1 1 0 0 0 0 0 0
Baolong Guo 1 0 0 1 0 0 0 0
Kai He 1 0 0 1 0 0 0 0
Zhiliang Jia 1 1 0 0 0 0 0 0
Haixin Li 1 0 0 1 0 0 0 0
Jun Lin 1 0 0 1 0 0 0 0
Chentao Liu 1 0 0 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Wei Liu 1 0 1 0 0 0 0 0
Yinhao Shen 1 1 0 0 0 0 0 0
Zhenlu Shi 1 0 0 1 0 0 0 0
Shunqi Tang 1 0 0 1 0 0 0 0
Di Wang 1 1 0 0 0 0 0 0
Jun Xia 1 0 1 0 0 0 0 0
Chao Zhang 1 0 1 0 0 0 0 0