arbitre Pays G. N. P.
Zheng Li 4 0 3 1 1 0 0 0
Shunqi Tang 4 2 0 2 1 1 0 0
Yi Huang 3 2 0 1 1 0 0 0
Xiaochen Zhang 3 1 1 1 1 0 0 0
Jianxun Kou 3 0 1 2 0 0 0 0
Minghui Niu 3 1 1 1 0 0 0 0
Wenbin Zhu 3 0 0 3 0 0 0 0
Memetjan Ahmet 2 1 0 1 1 0 0 0
Shuran Gan 2 1 0 1 1 0 0 0
Chentao Liu 2 0 0 2 1 0 0 0
Lei Sun 2 1 0 1 1 0 0 0
Gang Chen 2 1 1 0 0 0 0 0
Yong Cui 2 0 1 1 0 0 0 0
Peng Gao 2 1 0 1 0 0 0 0
Lei Han 2 0 0 2 0 0 0 0
Jingyuan Jin 2 0 1 1 0 0 0 0
Lin Liu 2 0 0 2 0 0 0 0
Xiufeng Liu 2 1 1 0 0 0 0 0
Teng Ma 2 1 0 1 0 0 0 0
Zhaojun Qiu 2 0 1 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Tao Wan 2 1 1 0 0 0 0 0
Minjie Wang 2 0 0 2 0 0 0 0
Yao Xiang 2 0 0 2 0 0 0 0
Long Zhang 2 0 0 2 0 0 0 0
Wei Zhen 2 1 1 0 0 0 0 0
Xin Chen 1 0 1 0 0 0 0 0
Yige Dai 1 0 1 0 0 0 0 0
Jianxin Du 1 0 0 1 0 0 0 0
Zhongchao Gu 1 0 1 0 0 1 0 0
Chunhan Gu 1 0 0 1 0 0 0 0
Xing Guan 1 0 0 1 0 0 0 0
Hao Guo 1 1 0 0 0 0 0 0
Baolong Guo 1 1 0 0 0 0 0 0
Kai He 1 1 0 0 0 0 0 0
Xiang Huang 1 1 0 0 0 0 0 0
Atamert Icboyun 1 1 0 0 0 0 0 0
Ning Jiang 1 0 0 1 0 0 0 0
Songshang Liang 1 1 0 0 0 0 0 0
Jun Lin 1 1 0 0 0 0 0 0
Wei Liu 1 1 0 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Ning Ma 1 1 0 0 0 1 0 0
Li Ma 1 0 1 0 0 0 0 0
Wei Wang 1 1 0 0 0 0 0 0
Jin Wang 1 1 0 0 0 0 0 0
Liying Wu 1 1 0 0 0 0 0 0
Jun Xia 1 1 0 0 0 0 0 0
Qi Xing 1 0 1 0 0 0 0 0
Kaizi Yang 1 1 0 0 0 0 0 0
Yangfan Zhang 1 0 0 1 0 0 0 0
Zhizhi Zhao 1 0 0 1 0 0 0 0