arbitre Pays G. N. P.
Zhenlu Shi 9 4 2 3 0 1 0 0
Lei Zhang 7 2 2 3 0 1 0 0
Kun Ai 6 5 0 1 1 2 0 0
Baolong Guo 6 2 2 2 1 0 0 0
Chunhan Gu 5 3 1 1 0 0 0 0
Xing Guan 4 2 1 1 0 0 0 0
Yige Dai 3 2 0 1 0 1 0 0
Yejun Huang 3 0 0 3 0 0 0 0
Tao Wan 3 1 1 1 0 0 0 0
Fuxin Xu 3 2 0 1 0 0 0 0
Ming Fu 2 0 1 1 1 0 0 0
Liying Wu 2 1 1 0 1 1 0 0
Kaizi Yang 2 0 0 2 1 0 0 0
Mark Clattenburg 2 0 0 2 0 0 0 0
Haixin Li 2 0 2 0 0 1 0 0
Caiwei Liang 2 0 1 1 0 0 0 0
Xiufeng Liu 2 0 1 1 0 0 0 0
Wei Liu 2 0 1 1 0 0 0 0
Milorad Mažić 2 1 0 1 0 0 0 0
Minghui Niu 2 1 1 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Hai Tan 2 0 2 0 0 1 0 0
Wei Wang 2 0 2 0 0 0 0 0
Zhe Wang 2 0 2 0 0 0 0 0
Di Wang 2 1 0 1 0 0 0 0
Qi Xing 2 1 1 0 0 0 0 0
Memetjan Ahmet 1 1 0 0 1 0 0 0
Kun Tang 1 1 0 0 1 0 0 0
Shunqi Tang 1 0 0 1 1 0 0 0
Petr Ardeleánu 1 0 1 0 0 0 0 0
Kun Dong 1 0 0 1 0 0 0 0
Kai He 1 0 1 0 0 0 0 0
Yi Huang 1 1 0 0 0 0 0 0
Zhiliang Jia 1 1 0 0 0 0 0 0
Hee-gon Kim 1 0 1 0 0 0 0 0
Hyung-jin Ko 1 1 0 0 0 1 0 0
Jianxun Kou 1 1 0 0 0 1 0 0
Haihe Li 1 0 0 1 0 0 0 0
Jun Lin 1 0 0 1 0 0 0 0
Haitao Luo 1 1 0 0 0 0 0 0
Li Ma 1 0 1 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Ning Ma 1 0 1 0 0 0 0 0
Yinhao Shen 1 1 0 0 0 0 0 0
Jun Xia 1 0 1 0 0 0 0 0
Xiaochen Zhang 1 0 1 0 0 0 0 0
Wei Zhen 1 0 1 0 0 0 0 0