arbitre Pays G. N. P.
Mongkolchai Pechsri 3 2 1 0 3 0 0 0
Nasrullo Kabirov 2 2 0 0 2 0 0 0
Yasuhiro Udagawa 2 1 1 0 2 0 0 0
Pierre Atcho 2 1 0 1 1 1 0 0
Tsune Nakai 2 2 0 0 1 0 0 0
Yuta Oho 2 1 0 1 1 0 0 0
Shinya Sasaki 2 0 0 2 0 0 0 0
Kakeru Takagi 2 1 0 1 0 0 0 0
Kenia Ohara 1 1 0 0 3 0 0 0
Ryo Idemoto 1 1 0 0 2 0 0 0
Ryo Ogawa 1 1 0 0 2 0 0 0
Kiyoto Takeuchi 1 1 0 0 2 0 0 0
Yuichi Hanakawa 1 1 0 0 1 0 0 0
Yuki Tanabe 1 1 0 0 1 0 0 0
Romain Bénéteau 1 0 0 1 0 0 0 0
Yoshihito Hori 1 0 0 1 0 0 0 0
Akifumi Kawakatsu 1 0 0 1 0 0 0 0
William Laplagne 1 1 0 0 0 0 0 0
Hiroki Murata 1 0 1 0 0 0 0 0
Kazuki Nakamura 1 0 0 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Kenta Nakayama 1 0 0 1 0 0 0 0
Shohei Ofuji 1 0 0 1 0 0 0 0
Mutsumi Takahashi 1 0 0 1 0 0 0 0
Koji Takasaki 1 1 0 0 0 0 0 0
Yassir Touil 1 0 0 1 0 0 0 0