arbitre Pays G. N. P.
Vitaliy Romanov 12 7 3 2 0 2 0 0
Kateryna Monzul 9 5 1 3 0 0 0 0
Maksim Kozyryatskiy 8 4 3 1 0 1 0 0
Denys Shurman 8 6 1 1 0 0 0 0
Mikola Balakin 7 4 0 3 0 1 0 0
Viktor Kopiyevskyy 7 3 0 4 0 0 0 0
Yury Ivanov 6 1 4 1 0 0 0 0
Evgen Aranovskiy 5 3 1 1 0 0 0 0
Sergey Boyko 5 1 2 2 0 1 0 0
Oleksiy Derevinskiy 5 4 1 0 0 1 0 0
Yaroslav Kozyk 5 3 1 1 0 0 0 0
Vladimir Novokhatniy 5 3 1 1 0 2 0 0
Oleksandr Derdo 3 1 0 2 0 0 0 0
Dmitry Kutakov 3 1 1 1 0 0 0 0
Alexander Omelchenko 3 3 0 0 0 0 0 0
Igor Paskhal 3 1 0 2 0 0 0 0
Dmytro Bondarenko 2 1 1 0 0 0 0 0
Oleksandr Kalyonov 2 2 0 0 0 0 0 0
Yuriy Mozharovsky 2 1 0 1 0 0 0 0
Dmytro Panchyshyn 2 1 1 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Anastasiya Romanyuk 2 1 0 1 0 0 0 0
Furkat Atazhanov 1 1 0 0 0 1 0 0
Dmitriy Dmitryev 1 0 1 0 0 0 0 0
Bartosz Frankowski 1 1 0 0 0 1 0 0
Arda Kardeşler 1 0 1 0 0 0 0 0
István Kovács 1 0 0 1 0 0 0 0
Andriy Kovalenko 1 0 1 0 0 0 0 0
Ivan Kružliak 1 0 0 1 0 0 0 0
Erik Lambrechts 1 0 1 0 0 0 0 0
Davide Massa 1 0 0 1 0 0 0 0
Miloš Milanović 1 0 0 1 0 1 0 0
Rade Obrenović 1 1 0 0 0 0 0 0
Pavel Orel 1 0 0 1 0 0 0 0
Ali Palabıyık 1 0 1 0 0 0 0 0
Irfan Peljto 1 1 0 0 0 0 0 0
Urs Schnyder 1 1 0 0 0 0 0 0
Oleksandr Shandor 1 0 1 0 0 0 0 0
Tobias Stieler 1 0 0 1 0 0 0 0
Konstantin Trukhanov 1 1 0 0 0 0 0 0