arbitre Pays G. N. P.
Evgeniy Kukulyak 12 6 4 2 0 1 0 0
Pavel Kukuyan 11 4 2 5 0 0 0 0
Stanislav Vasilyev 8 5 1 2 1 1 0 0
Vitaliy Meshkov 8 4 2 2 0 2 0 0
Kirill Levnikov 7 3 2 2 0 2 0 0
Vladimir Moskalev 6 3 0 3 1 2 0 0
Aleksey Amelin 6 1 2 3 0 1 0 0
Sergey Karasev 6 1 3 2 0 0 0 0
Aleksey Sukhoy 6 3 2 1 0 0 0 0
Vladislav Bezborodov 5 5 0 0 1 1 0 0
Artur Fedorov 5 3 1 1 0 1 0 0
Sergey Ivanov 5 3 1 1 0 1 0 0
Artem Lyubimov 4 3 1 0 0 0 0 0
Igor Panin 4 4 0 0 0 2 0 0
Ivan Sidenkov 4 2 1 1 0 0 0 0
Evgeniy Turbin 4 2 2 0 0 1 0 0
Lasha Verulidze 4 2 2 0 0 2 0 0
Artem Chistyakov 3 2 1 0 0 0 0 0
Yunus Koshko 3 2 1 0 0 0 0 0
Sergey Kulikov 3 2 1 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Igor Nizovtsev 3 1 0 2 0 0 0 0
Mikhail Vilkov 3 1 1 1 0 1 0 0
Yan Bobrovskiy 2 2 0 0 0 0 0 0
Evgeniy Bulanov 2 1 0 1 0 1 0 0
Anton Frolov 2 1 1 0 0 1 0 0
Vasiliy Kazartsev 2 1 0 1 0 0 0 0
Pavel Shadykhanov 2 2 0 0 0 1 0 0
Nikolay Voloshin 2 1 1 0 0 0 0 0
Keith Kennedy 1 0 0 1 1 0 0 0
Sergey Tsyganok 1 1 0 0 1 0 0 0
Luka Bilbija 1 1 0 0 0 0 0 0
Guillaume Bousquet 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksey Chaplygin 1 0 1 0 0 0 0 0
Maksim Chembulatov 1 0 0 1 0 0 0 0
Roman Galimov 1 0 0 1 0 0 0 0
Adrien Jaccottet 1 0 1 0 0 0 0 0
Christopher Jäger 1 1 0 0 0 0 0 0
Jochem Kamphuis 1 1 0 0 0 0 0 0
Peter Kjærsgaard-Andersen 1 1 0 0 0 0 0 0
Mads-Kristoffer Kristoffersen 1 0 1 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Artyom Kuchin 1 1 0 0 0 1 0 0
Sergey Lapochkin 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Matyunin 1 0 0 1 0 1 0 0
Miloš Milanović 1 0 1 0 0 0 0 0
Ola Nilsen 1 1 0 0 0 0 0 0
Artem Petrenko 1 1 0 0 0 1 0 0
Akhrol Riskullaev 1 1 0 0 0 0 0 0
Vladimir Seldyakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Rafael Shafeev 1 1 0 0 0 0 0 0
Oleg Sokolov 1 1 0 0 0 0 0 0
Duje Strukan 1 0 1 0 0 0 0 0
Inal Tanashev 1 1 0 0 0 1 0 0
Il'giz Tantashev 1 0 1 0 0 0 0 0
Nathan Verboomen 1 0 0 1 0 0 0 0
Lawrence Visser 1 0 1 0 0 0 0 0
Anatoliy Zhabchenko 1 0 0 1 0 1 0 0