arbitre Pays G. N. P.
Lei Zhang 2 1 0 1 0 1 0 0
Mohamed Khamis Al Kuwari 1 1 0 0 0 0 0 0
Yige Dai 1 1 0 0 0 1 0 0
Hanna Hattab 1 0 0 1 0 0 0 0
Haixin Li 1 0 1 0 0 0 0 0
Li Ma 1 0 0 1 0 0 0 0
Yinhao Shen 1 0 0 1 0 0 0 0
Jing Wang 1 1 0 0 0 0 0 0
Jun Xia 1 1 0 0 0 0 0 0
Yudai Yamamoto 1 0 0 1 0 0 0 0