arbitre Pays G. N. P.
Zhiliang Jia 2 1 0 1 0 0 0 0
Caiwei Liang 2 1 1 0 0 0 0 0
Mohamed Khamis Al Kuwari 1 1 0 0 0 0 0 0
Jianxin Du 1 0 0 1 0 0 0 0
Shuran Gan 1 1 0 0 0 0 0 0
Chunhan Gu 1 0 0 1 0 0 0 0
Lei Han 1 0 1 0 0 0 0 0
Hanna Hattab 1 0 0 1 0 0 0 0
Yi Huang 1 1 0 0 0 0 0 0
Zheng Li 1 0 0 1 0 0 0 0
Shunqi Tang 1 0 0 1 0 0 0 0
Tao Wan 1 0 0 1 0 0 0 0
Yudai Yamamoto 1 0 0 1 0 1 0 0