arbitre Pays G. N. P.
Vitaliy Romanov 8 3 3 2 1 3 0 0
Yury Ivanov 5 3 0 2 1 3 1 0
Kateryna Monzul 5 1 2 2 1 0 0 0
Anatoliy Abdula 4 4 0 0 0 3 0 0
Mikola Balakin 4 0 1 3 0 1 0 0
Vladimir Novokhatniy 3 1 2 0 1 0 0 0
Evgen Aranovskiy 3 0 1 2 0 0 0 0
Sergey Boyko 3 2 0 1 0 0 0 0
Evgeniy Kukulyak 3 2 0 1 0 0 1 0
Alexander Omelchenko 3 3 0 0 0 0 0 0
Igor Paskhal 3 2 0 1 0 1 0 0
Aleksey Sukhoy 3 1 2 0 0 0 0 0
Maksim Kozyryatskiy 2 2 0 0 1 0 0 0
Konstantin Trukhanov 2 1 1 0 1 0 0 0
Vladislav Bezborodov 2 1 0 1 0 0 0 0
Dmytro Kryvushkin 2 1 0 1 0 1 0 0
Kirill Levnikov 2 0 1 1 0 2 0 0
Vitaliy Meshkov 2 0 0 2 0 0 0 0
Denys Shurman 2 2 0 0 0 0 0 0
Giorgi Kruashvili 1 0 0 1 1 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Äliyar Ağayev 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Amelin 1 1 0 0 0 0 0 0
Dmytro Bondarenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Artem Chistyakov 1 0 0 1 0 0 0 0
William Collum 1 0 0 1 0 0 0 0
Amaury Delerue 1 1 0 0 0 0 0 0
Oleksandr Derdo 1 1 0 0 0 1 0 0
Neil Doyle 1 1 0 0 0 0 0 0
Espen Eskås 1 1 0 0 0 0 0 0
Artur Fedorov 1 0 0 1 0 0 0 0
Stéphanie Frappart 1 0 0 1 0 0 0 0
Anton Frolov 1 1 0 0 0 0 0 0
Massimiliano Irrati 1 1 0 0 0 0 0 0
Vasiliy Kazartsev 1 0 0 1 0 0 0 0
Viktor Kopiyevskyy 1 1 0 0 0 0 0 0
Andriy Kovalenko 1 0 1 0 0 1 0 0
Yaroslav Kozyk 1 1 0 0 0 0 0 0
Pavel Kukuyan 1 0 0 1 0 1 0 0
Dmitry Kutakov 1 0 0 1 0 0 0 0
Juan Martínez Munuera 1 1 0 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Dimitar Meckarovski 1 0 0 1 0 0 0 0
Vladimir Moskalev 1 0 0 1 0 0 0 0
Igor Panin 1 1 0 0 0 1 0 0
Irfan Peljto 1 0 1 0 0 0 0 0
Radu Petrescu 1 0 1 0 0 0 0 0
Sandro Schärer 1 0 1 0 0 0 0 0
Pavel Shadykhanov 1 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Stefański 1 0 0 1 0 0 0 0
Tobias Stieler 1 0 0 1 0 0 0 0